فیلم | مشاهده نهنگ قاتل در آب‌ه‍ای بوشهر!

فیلم | مشاهده نهنگ قاتل در آب‌ه‍ای بوشهر!
نهنگ ارکا یا همان نهنگ قاتل معمولا در آب‌های قطبی مشاهده می‌شود و حضورش در آب‌های ایران تأمل برانگیز است.

فیلم | مشاهده نهنگ قاتل در آب‌ه‍ای بوشهر!

نهنگ ارکا یا همان نهنگ قاتل معمولا در آب‌های قطبی مشاهده می‌شود و حضورش در آب‌های ایران تأمل برانگیز است.
فیلم | مشاهده نهنگ قاتل در آب‌ه‍ای بوشهر!