فیلم | مسابقه دو بابانوئل‌ها خیابان‌های آتن

فیلم | مسابقه دو بابانوئل‌ها خیابان‌های آتن
هر ساله پیش از رسیدن کریسمس و جشن‌های سال نو، مسابقه دو با لباس بابانوئل در شهرهای بزرگ دنیا برگزار می‌گردد. امسال شهر آتن، پایتخت یونان برای چندمین سال متوالی میزبان دوندگانی بود که در خیابان‌های این شهر به استقبال کریسمس می‌روند.

فیلم | مسابقه دو بابانوئل‌ها خیابان‌های آتن

هر ساله پیش از رسیدن کریسمس و جشن‌های سال نو، مسابقه دو با لباس بابانوئل در شهرهای بزرگ دنیا برگزار می‌گردد. امسال شهر آتن، پایتخت یونان برای چندمین سال متوالی میزبان دوندگانی بود که در خیابان‌های این شهر به استقبال کریسمس می‌روند.
فیلم | مسابقه دو بابانوئل‌ها خیابان‌های آتن