فیلم | فرونشست عجیب در یکی از خیابان‌های ژاپن | عذرخواهی مدیر ترافیک

فیلم | فرونشست عجیب در یکی از خیابان‌های ژاپن | عذرخواهی مدیر ترافیک
فرونشست در یکی از خیابان‌های شهر فوکوکا در جنوب غرب ژاپن بخشی بزرگ از خیابان را که در نزدیکی محل ایجاد تونل مترو قرار داشت، بلعید و از بین برد و برق بیش از 170 منزل مسکونی را قطع کرد.

فیلم | فرونشست عجیب در یکی از خیابان‌های ژاپن | عذرخواهی مدیر ترافیک

فرونشست در یکی از خیابان‌های شهر فوکوکا در جنوب غرب ژاپن بخشی بزرگ از خیابان را که در نزدیکی محل ایجاد تونل مترو قرار داشت، بلعید و از بین برد و برق بیش از 170 منزل مسکونی را قطع کرد.
فیلم | فرونشست عجیب در یکی از خیابان‌های ژاپن | عذرخواهی مدیر ترافیک

دانلود بیتالک