فیلم | علی هاشمی وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در حرکت دو ضرب را مهار کرد

فیلم | علی هاشمی وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در حرکت دو ضرب را مهار کرد
علی هاشمی در اولین تلاش خود برای مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در حرکت دو ضرب موفق بود.

فیلم | علی هاشمی وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در حرکت دو ضرب را مهار کرد

علی هاشمی در اولین تلاش خود برای مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در حرکت دو ضرب موفق بود.
فیلم | علی هاشمی وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در حرکت دو ضرب را مهار کرد

عکس جدید اینستاگرام