فیلم | سلاح جدیدی برای کشتار: مینی‌تانک تغییر‌شکل دهنده کنترل از راه دور

فیلم | سلاح جدیدی برای کشتار: مینی‌تانک تغییر‌شکل دهنده کنترل از راه دور
شرکت استونیایی میلرم که در زمینه ساخت سلاح‌های جنگی فعالیت دارد، کوچکترین و کشنده‌ترین سلاح خود را وارد بازار کرده‌است.

فیلم | سلاح جدیدی برای کشتار: مینی‌تانک تغییر‌شکل دهنده کنترل از راه دور

شرکت استونیایی میلرم که در زمینه ساخت سلاح‌های جنگی فعالیت دارد، کوچکترین و کشنده‌ترین سلاح خود را وارد بازار کرده‌است.
فیلم | سلاح جدیدی برای کشتار: مینی‌تانک تغییر‌شکل دهنده کنترل از راه دور