فیلم | سجده شکر و دور افتخار حسن یزدانی پس از کسب مدال طلا

فیلم | سجده شکر و دور افتخار حسن یزدانی پس از کسب مدال طلا
حسن یزدانی دلاورمرد کشتی کشورمان در یک جدال نابرابر موفق به شکست حریف قدرتمند روس شد و اولین طلای کشتی آزاد ایران را پس از ۱۶ سال به ارمغان آورد.

فیلم | سجده شکر و دور افتخار حسن یزدانی پس از کسب مدال طلا

حسن یزدانی دلاورمرد کشتی کشورمان در یک جدال نابرابر موفق به شکست حریف قدرتمند روس شد و اولین طلای کشتی آزاد ایران را پس از ۱۶ سال به ارمغان آورد.
فیلم | سجده شکر و دور افتخار حسن یزدانی پس از کسب مدال طلا

نفت آموزش پرورش دولتی