فیلم | روحانی: دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر باید خود را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند

فیلم | روحانی: دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر باید خود را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند
روحانی امروز در مجلس، در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی گفت: وزارت اطلاعات در زمینه تروریسم خیلی خوب عمل کرده. در زمینه رفتار مامورین با بازداشت شدگان هم عملکرد کمی بهتر شده اما من هنوز رضایت کامل ندارم. صحبت های او را در ویدئوی زیر بشنوید.

فیلم | روحانی: دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر باید خود را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند

روحانی امروز در مجلس، در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی گفت: وزارت اطلاعات در زمینه تروریسم خیلی خوب عمل کرده. در زمینه رفتار مامورین با بازداشت شدگان هم عملکرد کمی بهتر شده اما من هنوز رضایت کامل ندارم. صحبت های او را در ویدئوی زیر بشنوید.
فیلم | روحانی: دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر باید خود را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند