فیلم | روایاتی کمتر دیده شده از ترورهای دهه ۶۰

فیلم | روایاتی کمتر دیده شده از ترورهای دهه ۶۰
روایاتی کمتر دیده شده از ترورهای دهه ۶۰ توسط گروهک منافقین در ایران را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | روایاتی کمتر دیده شده از ترورهای دهه ۶۰

روایاتی کمتر دیده شده از ترورهای دهه ۶۰ توسط گروهک منافقین در ایران را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | روایاتی کمتر دیده شده از ترورهای دهه ۶۰