فیلم | رتبه دوم مبارزه با قاچاق جهان با راه‌اندازی ۱۵ دستگاه ایکس‌ری

فیلم | رتبه دوم مبارزه با قاچاق جهان با راه‌اندازی ۱۵ دستگاه ایکس‌ری
گمرک ایران با راه اندازی ۱۵ دستگاه ایکس ری در دولت دوازدهم، رتبه دوم مبارزه با قاچاق جهان و همچنین رتبه اول کشف مواد مخدر را کشب کرد.

فیلم | رتبه دوم مبارزه با قاچاق جهان با راه‌اندازی ۱۵ دستگاه ایکس‌ری

گمرک ایران با راه اندازی ۱۵ دستگاه ایکس ری در دولت دوازدهم، رتبه دوم مبارزه با قاچاق جهان و همچنین رتبه اول کشف مواد مخدر را کشب کرد.
فیلم | رتبه دوم مبارزه با قاچاق جهان با راه‌اندازی ۱۵ دستگاه ایکس‌ری