فیلم | حواشی دیدنی گزارش کشتی توسط هادی عامل و صدرالدین کاظمی

فیلم | حواشی دیدنی گزارش کشتی توسط هادی عامل و صدرالدین کاظمی
حواشی گزارش زنده کشتی علیرضا کریمی توسط صدرالدین کاظمی و هادی عامل را در ویدئو زیر ببینید.

فیلم | حواشی دیدنی گزارش کشتی توسط هادی عامل و صدرالدین کاظمی

حواشی گزارش زنده کشتی علیرضا کریمی توسط صدرالدین کاظمی و هادی عامل را در ویدئو زیر ببینید.
فیلم | حواشی دیدنی گزارش کشتی توسط هادی عامل و صدرالدین کاظمی

ترانه