فیلم | حرکت یکضرب محمدرضا برابری در المپیک ریو | براری ششم شد

فیلم | حرکت یکضرب محمدرضا برابری در المپیک ریو | براری ششم شد
محمد رضا براری در حرکت یکضرب در جایگاه ششم قرار گرفت.

فیلم | حرکت یکضرب محمدرضا برابری در المپیک ریو | براری ششم شد

محمد رضا براری در حرکت یکضرب در جایگاه ششم قرار گرفت.
فیلم | حرکت یکضرب محمدرضا برابری در المپیک ریو | براری ششم شد

ماشین های جدید