فیلم | حرف‌های متفاوت مسعود شجاعی؛ از فساد مالی و اخلاقی تا تجاوز و حقوق زنان

فیلم | حرف‌های متفاوت مسعود شجاعی؛ از فساد مالی و اخلاقی تا تجاوز و حقوق زنان
مسعود شجاعی مطالبی درباره فساد سازمان یافته مالی و اخلاقی در فوتبال ایران، حقوق زنان در ایران، کودکان کار، ورود زنان به ورزشگاه‌، حذف منتقدین و … مطالبی مطرح کرد که می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | حرف‌های متفاوت مسعود شجاعی؛ از فساد مالی و اخلاقی تا تجاوز و حقوق زنان

مسعود شجاعی مطالبی درباره فساد سازمان یافته مالی و اخلاقی در فوتبال ایران، حقوق زنان در ایران، کودکان کار، ورود زنان به ورزشگاه‌، حذف منتقدین و … مطالبی مطرح کرد که می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | حرف‌های متفاوت مسعود شجاعی؛ از فساد مالی و اخلاقی تا تجاوز و حقوق زنان