فیلم | حرف‌های بنا پس از دومین برنز | مردم خیلی درد دارند و من نتوانستم کاری بکنم

فیلم | حرف‌های بنا پس از دومین برنز | مردم خیلی درد دارند و من نتوانستم کاری بکنم
محمد بنا پس از پیروزی قاسم رضایی و کسب مدال برنز گفت: خوشحالم که قاسم غیرت کرد و بیش از این شرمنده مردم نشدیم.

فیلم | حرف‌های بنا پس از دومین برنز | مردم خیلی درد دارند و من نتوانستم کاری بکنم

محمد بنا پس از پیروزی قاسم رضایی و کسب مدال برنز گفت: خوشحالم که قاسم غیرت کرد و بیش از این شرمنده مردم نشدیم.
فیلم | حرف‌های بنا پس از دومین برنز | مردم خیلی درد دارند و من نتوانستم کاری بکنم

خبرهای داغ