فیلم | بهداد سلیمی اینگونه رکورد جهان و المپیک را شکست

فیلم | بهداد سلیمی اینگونه رکورد جهان و المپیک را شکست
بهداد سلیمی در حرکت سوم یک ضرب وزنه ۲۱۶ کیلوگرمی را مهار کرد و رکورد جهان و المپیک را شکست.

فیلم | بهداد سلیمی اینگونه رکورد جهان و المپیک را شکست

بهداد سلیمی در حرکت سوم یک ضرب وزنه ۲۱۶ کیلوگرمی را مهار کرد و رکورد جهان و المپیک را شکست.
فیلم | بهداد سلیمی اینگونه رکورد جهان و المپیک را شکست

اس ام اس جدید