فیلم | بغض احسان قائم‌مقامی برای ناکامی بهداد سلیمی

فیلم | بغض احسان قائم‌مقامی برای ناکامی بهداد سلیمی
احساسات احسان قائم‌مقامی در برنامه خندوانه به دلیل ناکامی بهداد سلیمی برانگیخته شد.

فیلم | بغض احسان قائم‌مقامی برای ناکامی بهداد سلیمی

احساسات احسان قائم‌مقامی در برنامه خندوانه به دلیل ناکامی بهداد سلیمی برانگیخته شد.
فیلم | بغض احسان قائم‌مقامی برای ناکامی بهداد سلیمی

خبر دانشجویی