فیلم | ارزیابی شاهین نصیری‌نیا از حرکت یک ضرب کیانوش رستمی

فیلم | ارزیابی شاهین نصیری‌نیا از حرکت یک ضرب کیانوش رستمی
ارزیابی شاهین نصیری نیا قهرمان ایران و مربی وزنه برداری تیم ملی آمریکا از حرکت یک ضرب کیانوش رستمی را ببینید.

فیلم | ارزیابی شاهین نصیری‌نیا از حرکت یک ضرب کیانوش رستمی

ارزیابی شاهین نصیری نیا قهرمان ایران و مربی وزنه برداری تیم ملی آمریکا از حرکت یک ضرب کیانوش رستمی را ببینید.
فیلم | ارزیابی شاهین نصیری‌نیا از حرکت یک ضرب کیانوش رستمی

هنر