فیلم | ادای احترام اعضای تیم چلسی به قربانیان سانحه هوایی تیم برزیلی

فیلم | ادای احترام اعضای تیم چلسی به قربانیان سانحه هوایی تیم برزیلی
ادای احترام اعضای تیم چلسی به قربانیان سانحه هوایی تیم چاپه کوئنسه را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | ادای احترام اعضای تیم چلسی به قربانیان سانحه هوایی تیم برزیلی

ادای احترام اعضای تیم چلسی به قربانیان سانحه هوایی تیم چاپه کوئنسه را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | ادای احترام اعضای تیم چلسی به قربانیان سانحه هوایی تیم برزیلی