فیلم | ابطحی: الانِ این انقلاب را نبینید که این اتفاق‌ها افتاده، ما انقلاب کردیم که آزادی بیان باشد

فیلم | ابطحی: الانِ این انقلاب را نبینید که این اتفاق‌ها افتاده، ما انقلاب کردیم که آزادی بیان باشد
محمدعلی ابطحی در گفتگویی در برنامه اینترنتی کاکتوس گفت: الان این انقلاب را نبینید که این اتفاق‌ها اقتاده، ما انقلاب کردیم که آزادی بیان باشد.

فیلم | ابطحی: الانِ این انقلاب را نبینید که این اتفاق‌ها افتاده، ما انقلاب کردیم که آزادی بیان باشد

محمدعلی ابطحی در گفتگویی در برنامه اینترنتی کاکتوس گفت: الان این انقلاب را نبینید که این اتفاق‌ها اقتاده، ما انقلاب کردیم که آزادی بیان باشد.
فیلم | ابطحی: الانِ این انقلاب را نبینید که این اتفاق‌ها افتاده، ما انقلاب کردیم که آزادی بیان باشد