فکر و ذکر ما

فکر و ذکر ما
همه مردم تفاوت بین فکر و ذکر را کم و بیش می‌دانند اما رابطه فکر و ذکر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فکر ، وقتی فکر است که با ذکر همراه باشد و ذکر هم زمانی ذکر است که براساس فکر باشد. ذکر بدون فکر همانند فکر بدون ذکر ، خیلی معتبر نیست.

فکر و ذکر ما

همه مردم تفاوت بین فکر و ذکر را کم و بیش می‌دانند اما رابطه فکر و ذکر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فکر ، وقتی فکر است که با ذکر همراه باشد و ذکر هم زمانی ذکر است که براساس فکر باشد. ذکر بدون فکر همانند فکر بدون ذکر ، خیلی معتبر نیست.
فکر و ذکر ما