فرهاد مجیدی به قولی که به هواداران استقلال داد، عمل می کند

فرهاد مجیدی به قولش عمل می کند و در مرین استقلالی ها حاضر می شود.

خبرگذاری اصفحان