فرمانده جدید گروه تروریستی احرار الشام معرفی شد

فرمانده جدید گروه تروریستی احرار الشام معرفی شد
ایرنا نوشت: گروه تروریستی احرارالشام ‘علی العمر’ را به عنوان فرمانده جدید خود منصوب کرد.

فرمانده جدید گروه تروریستی احرار الشام معرفی شد

ایرنا نوشت: گروه تروریستی احرارالشام ‘علی العمر’ را به عنوان فرمانده جدید خود منصوب کرد.
فرمانده جدید گروه تروریستی احرار الشام معرفی شد