فرماندار ملایر: باید با تخریب کنندگان دولت برخورد شود

فرماندار ملایر: باید با تخریب کنندگان دولت برخورد شود
فرماندار ملایر گفت: تاریخ نشان می دهد که برخی افراد و گروه های خاص، همه دولت ها را مورد تاخت و تاز قرار می دهند و دولت یازدهم نیز این بار مورد حمله این افراد قرار گرفته است.

فرماندار ملایر: باید با تخریب کنندگان دولت برخورد شود

فرماندار ملایر گفت: تاریخ نشان می دهد که برخی افراد و گروه های خاص، همه دولت ها را مورد تاخت و تاز قرار می دهند و دولت یازدهم نیز این بار مورد حمله این افراد قرار گرفته است.
فرماندار ملایر: باید با تخریب کنندگان دولت برخورد شود

۹۰ورزشی