فرایند و فرجام دیپلماسی نفتی ایران

فرایند و فرجام دیپلماسی نفتی ایران
ایرنا نوشت: پیروزی دیپلماسی نفتی ایران در اوپک مهمترین محور تحلیلی مطبوعات و صفحه اقتصادی روزنامه ها طی هفته گذشته بود. همچنین، بررسی دلایل نوسان نرخ ارز دیگر محور مهم اقتصادی بود که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.

فرایند و فرجام دیپلماسی نفتی ایران

ایرنا نوشت: پیروزی دیپلماسی نفتی ایران در اوپک مهمترین محور تحلیلی مطبوعات و صفحه اقتصادی روزنامه ها طی هفته گذشته بود. همچنین، بررسی دلایل نوسان نرخ ارز دیگر محور مهم اقتصادی بود که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.
فرایند و فرجام دیپلماسی نفتی ایران