فراخوان موسسه خیریه مهر نوین برای کمک به حفظ بینائی دختر جوان

فراخوان موسسه خیریه مهر نوین برای کمک به حفظ بینائی دختر جوان
موسسه خیریه مهرمبین در جهت کمک به دختر جوان روستئائی فراخوان داده است

فراخوان موسسه خیریه مهر نوین برای کمک به حفظ بینائی دختر جوان

موسسه خیریه مهرمبین در جهت کمک به دختر جوان روستئائی فراخوان داده است
فراخوان موسسه خیریه مهر نوین برای کمک به حفظ بینائی دختر جوان