فدراسیون فوتبال خاطیان بازی استقلال و صبا را تهدید کرد

فدراسیون فوتبال خاطیان بازی استقلال و صبا را تهدید کرد
کمیته انضباطی قصد دارد به اتفاقات بازی جنجالی این هفته ورود کند.

فدراسیون فوتبال خاطیان بازی استقلال و صبا را تهدید کرد

کمیته انضباطی قصد دارد به اتفاقات بازی جنجالی این هفته ورود کند.
فدراسیون فوتبال خاطیان بازی استقلال و صبا را تهدید کرد