فارسی‌آموزان ترک در تهران

فارسی‌آموزان ترک در تهران
دوره دانش افزایی برترین های المیپاد زبان فارسی دانشگاه های ترکیه امروز صبح با حضور معاون بین الملل بنیاد سعدی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات تهران، آغاز به کار کرد.

فارسی‌آموزان ترک در تهران

دوره دانش افزایی برترین های المیپاد زبان فارسی دانشگاه های ترکیه امروز صبح با حضور معاون بین الملل بنیاد سعدی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات تهران، آغاز به کار کرد.
فارسی‌آموزان ترک در تهران

اندروید