غول چراغ جادو هم از پسش برنمیاد!

غول چراغ جادو هم از پسش برنمیاد!
در حاشیه پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان فرهنگی بعد از ۱۵ ماه، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شرق منتشر کرد.

غول چراغ جادو هم از پسش برنمیاد!

در حاشیه پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان فرهنگی بعد از ۱۵ ماه، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شرق منتشر کرد.
غول چراغ جادو هم از پسش برنمیاد!