عکس/ یکی از لیدرهای اغتشاشات دیروز تهران

عکس/ یکی از لیدرهای اغتشاشات دیروز تهران

عکس/ یکی از لیدرهای اغتشاشات دیروز تهران

عکس/ یکی از لیدرهای اغتشاشات دیروز تهران