عکس| پذیرایی متفاوت میمونها از یک توریست!

عکس| پذیرایی متفاوت میمونها از یک توریست!
بارها در باغ وحش با تابلوهای مختلف نسبت به غذا دادن به حیوانات هشدار داده شده است اما باز هم بسیاری از توریست ها به آن بی توجه اند.

عکس| پذیرایی متفاوت میمونها از یک توریست!

بارها در باغ وحش با تابلوهای مختلف نسبت به غذا دادن به حیوانات هشدار داده شده است اما باز هم بسیاری از توریست ها به آن بی توجه اند.
عکس| پذیرایی متفاوت میمونها از یک توریست!