عکس | برخورد آب و آتش در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس | برخورد آب و آتش در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس روز نشنال جئوگرافیک گوشه‌ای از پارک ملی آتش‌فشان‌های هاوایی را نشان می‌دهد که در آن گداخته‌های مذاب آتشفشانی به آب‌های اقیانوس می‌ریزند.

عکس | برخورد آب و آتش در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک گوشه‌ای از پارک ملی آتش‌فشان‌های هاوایی را نشان می‌دهد که در آن گداخته‌های مذاب آتشفشانی به آب‌های اقیانوس می‌ریزند.
عکس | برخورد آب و آتش در عکس روز نشنال جئوگرافیک