عکس | بازار ماهی ویتنام در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس | بازار ماهی ویتنام در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس امروز نشنال جئوگرافیک بازار ماهی در استان با ریا-وونگ تائو ویتنام را نشان می‌دهد.

عکس | بازار ماهی ویتنام در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک بازار ماهی در استان با ریا-وونگ تائو ویتنام را نشان می‌دهد.
عکس | بازار ماهی ویتنام در عکس روز نشنال جئوگرافیک