عکس | احتمال افزایش جان باختگان اتوبوس زائران استان یزد به ۳۰ نفر

عکس | احتمال افزایش جان باختگان اتوبوس زائران استان یزد به ۳۰ نفر
اجتمال افزایش جان باختگان اتوبوس زائران کربلای حسینی به ۳۰ نفر وجود دارد.

عکس | احتمال افزایش جان باختگان اتوبوس زائران استان یزد به ۳۰ نفر

اجتمال افزایش جان باختگان اتوبوس زائران کربلای حسینی به ۳۰ نفر وجود دارد.
عکس | احتمال افزایش جان باختگان اتوبوس زائران استان یزد به ۳۰ نفر

نصب بیتالک