عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد

عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد
مهر به نقل از مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان نوشت: عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت به دلیل آسیب دیدن لوله انتقال متوقف شد.

عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد

مهر به نقل از مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان نوشت: عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت به دلیل آسیب دیدن لوله انتقال متوقف شد.
عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد