عضو شورای مرکزی موتلفه:اصولگرایان کاری به تصمیم حزبی و تشکیلاتی ندارند،طبق تکلیف شخصی تصمیم می گیرند

عضو شورای مرکزی موتلفه:اصولگرایان کاری به تصمیم حزبی و تشکیلاتی ندارند،طبق تکلیف شخصی تصمیم می گیرند
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به روزنامه اعتماد گفت:برخی جریان‌ها در کشور ما تشکیلات‌گرا هستند و تصمیمات تشکیلاتی برای آنها تکلیف آور است. در حالی که جریان اصولگرایی تکلیف‌گراست؛ نه تشکیلات‌گرا. به همین خاطر چون تشکل‌های سیاسی اصولگرا تکلیف‌گرا هستند، تشخیص تکلیف به عهده خود افراد است و امری شخصی است.

عضو شورای مرکزی موتلفه:اصولگرایان کاری به تصمیم حزبی و تشکیلاتی ندارند،طبق تکلیف شخصی تصمیم می گیرند

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به روزنامه اعتماد گفت:برخی جریان‌ها در کشور ما تشکیلات‌گرا هستند و تصمیمات تشکیلاتی برای آنها تکلیف آور است. در حالی که جریان اصولگرایی تکلیف‌گراست؛ نه تشکیلات‌گرا. به همین خاطر چون تشکل‌های سیاسی اصولگرا تکلیف‌گرا هستند، تشخیص تکلیف به عهده خود افراد است و امری شخصی است.
عضو شورای مرکزی موتلفه:اصولگرایان کاری به تصمیم حزبی و تشکیلاتی ندارند،طبق تکلیف شخصی تصمیم می گیرند

اسکای نیوز