عضویت سه ایرانی و رییس شدن مالک باشگاه آرسنال

عضویت سه ایرانی و رییس شدن مالک باشگاه آرسنال
سایت فدراسیون شمشیربازی نوشت: مجمع انتخابات فدراسیون بین المللی شمشیربازی در شهر مسکو با ریاست میلیاردر معروف روسی و مالک باشگاه آرسنال روز گذشته انجام شد.

عضویت سه ایرانی و رییس شدن مالک باشگاه آرسنال

سایت فدراسیون شمشیربازی نوشت: مجمع انتخابات فدراسیون بین المللی شمشیربازی در شهر مسکو با ریاست میلیاردر معروف روسی و مالک باشگاه آرسنال روز گذشته انجام شد.
عضویت سه ایرانی و رییس شدن مالک باشگاه آرسنال