عشق بازیگر زن به نقش یک روانی نامتعادل

عشق بازیگر زن به نقش یک روانی نامتعادل
وقایع التفاقیه نوشت: شبنم مقدمی از تجربه متفاوت نقش خود در فیلم «نفس» و از علاقه خود برای بازی در نقش‌های سخت گفت.

عشق بازیگر زن به نقش یک روانی نامتعادل

وقایع التفاقیه نوشت: شبنم مقدمی از تجربه متفاوت نقش خود در فیلم «نفس» و از علاقه خود برای بازی در نقش‌های سخت گفت.
عشق بازیگر زن به نقش یک روانی نامتعادل