عذرخواهی طارمی از خبرنگاران

مهدی طارمی همچنان مورد انتقاد پیشکسوتان پرسپولیس قرار می گیرد.

کرمان نیوز

خرم خبر