عذرخواهی اپراتور دوم ۲۴ ساعت بعد از قطعی اینترنت موبایل کاربرانش

عذرخواهی اپراتور دوم ۲۴ ساعت بعد از قطعی اینترنت موبایل کاربرانش
بالاخره ۲۴ ساعت پس از قطع و وصل شدن اینترنت موبایل کاربران ایرانسل، این اپراتور از کاربرانش عذرخواهی کرد.

عذرخواهی اپراتور دوم ۲۴ ساعت بعد از قطعی اینترنت موبایل کاربرانش

بالاخره ۲۴ ساعت پس از قطع و وصل شدن اینترنت موبایل کاربران ایرانسل، این اپراتور از کاربرانش عذرخواهی کرد.
عذرخواهی اپراتور دوم ۲۴ ساعت بعد از قطعی اینترنت موبایل کاربرانش