عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد

عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از اجرای حکم قصاص نفس محکوم علیه (م.م) که با همکاری همسر مقتول اقدام به قتل یک شهروند ابهری کرده بود، خبر داد.

عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد

دادستان عمومی و انقلاب زنجان از اجرای حکم قصاص نفس محکوم علیه (م.م) که با همکاری همسر مقتول اقدام به قتل یک شهروند ابهری کرده بود، خبر داد.
عامل قتل شهروند ابهری به دار آویخته شد