عادل غلامی: مقابل روسیه خیلی بد بازی کردیم

عادل غلامی: مقابل روسیه خیلی بد بازی کردیم
عادل غلامی قبول دارد که ایران در بازی با روسیه عملکرد ضعیفی داشته است.

عادل غلامی: مقابل روسیه خیلی بد بازی کردیم

عادل غلامی قبول دارد که ایران در بازی با روسیه عملکرد ضعیفی داشته است.
عادل غلامی: مقابل روسیه خیلی بد بازی کردیم

خبرگذاری خوزستان