طهائی خواستار شد: نگاه ها به حوزه فرهنگ و ورزش تغییر کند

طهائی خواستار شد: نگاه ها به حوزه فرهنگ و ورزش تغییر کند
استاندار البرز با اشاره به اهمیت فرهنگ و ورزش در زندگی شهروندی خواستار تغییر نگاه ها به این حوزه شد.

طهائی خواستار شد: نگاه ها به حوزه فرهنگ و ورزش تغییر کند

استاندار البرز با اشاره به اهمیت فرهنگ و ورزش در زندگی شهروندی خواستار تغییر نگاه ها به این حوزه شد.
طهائی خواستار شد: نگاه ها به حوزه فرهنگ و ورزش تغییر کند

بک لینک رنک ۳