طرح تجلیل از سنت حسنه ازدواج و تکریم عروس و دامادهای جوان از سوی پلیس استان مرکزی

طرح تجلیل از سنت حسنه ازدواج و تکریم عروس و دامادهای جوان از سوی پلیس استان مرکزی
در طرحی ابتکاری از سوی فرماندهی انتظامی استان ، عروس و دامادهای جوانی که برای اخذ مجوز برگزاری جشن های ازدواج به پلیس مراجعه می کنند، با اهدای هدیه های فرهنگی و آموزشی مورد تجلیل قرار می گیرند.

طرح تجلیل از سنت حسنه ازدواج و تکریم عروس و دامادهای جوان از سوی پلیس استان مرکزی

در طرحی ابتکاری از سوی فرماندهی انتظامی استان ، عروس و دامادهای جوانی که برای اخذ مجوز برگزاری جشن های ازدواج به پلیس مراجعه می کنند، با اهدای هدیه های فرهنگی و آموزشی مورد تجلیل قرار می گیرند.
طرح تجلیل از سنت حسنه ازدواج و تکریم عروس و دامادهای جوان از سوی پلیس استان مرکزی