طاهری: به طارمی گفتم شان فوتبالیست ایرانی را پایین‌ آوردی/ هیچ جعلی در قرارداد او صورت نگرفت

طاهری: به طارمی گفتم شان فوتبالیست ایرانی را پایین‌ آوردی/ هیچ جعلی در قرارداد او صورت نگرفت
علی‌اکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس درباره ابهامات قرارداد طارمی توضیحاتی داد.

طاهری: به طارمی گفتم شان فوتبالیست ایرانی را پایین‌ آوردی/ هیچ جعلی در قرارداد او صورت نگرفت

علی‌اکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس درباره ابهامات قرارداد طارمی توضیحاتی داد.
طاهری: به طارمی گفتم شان فوتبالیست ایرانی را پایین‌ آوردی/ هیچ جعلی در قرارداد او صورت نگرفت