طالبان سوم سر برآوردند

طالبان سوم سر برآوردند
ایرنا نوشت: شاخه دیگر گروه طالبان به رهبری«عبیدالله هنر» یکی از رهبران این گروه درجنوب افغانستان اعلام موجودیت کردوهمزمان باآن درگیری بین این گروه و طرفداران اختر محمد منصور جانشین ملا «محمد عمر» رهبر پیشین طالبان آغاز شد.

طالبان سوم سر برآوردند

ایرنا نوشت: شاخه دیگر گروه طالبان به رهبری«عبیدالله هنر» یکی از رهبران این گروه درجنوب افغانستان اعلام موجودیت کردوهمزمان باآن درگیری بین این گروه و طرفداران اختر محمد منصور جانشین ملا «محمد عمر» رهبر پیشین طالبان آغاز شد.
طالبان سوم سر برآوردند

بک لینک قوی