صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری فعال شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت :ایجاد صندوق توسعه منابع طبیعی این استان نقش مهمی در مشارکت مردمی در زمینه حفظ و توسعه اقتصادی منابع طبیعی دارد.

مد روز