صدور دو کد شناسایی مصنوعات طلا در لرستان

صدور دو کد شناسایی مصنوعات طلا در لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان از صدور دو مورد کد شناسایی مصنوعات طلا خبر داد.

صدور دو کد شناسایی مصنوعات طلا در لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان از صدور دو مورد کد شناسایی مصنوعات طلا خبر داد.
صدور دو کد شناسایی مصنوعات طلا در لرستان