صدا و سیما چراغ امید را روشن نگه دارد / کار ،کار و کار شعار اول و آخر ماست

صدا و سیما چراغ امید را روشن نگه دارد / کار ،کار و کار شعار اول و آخر ماست
استاندار مازندران در مراسم تجلیل از دست اندرکاران صدا و سیمای مرکز مازندران گفت :کار ،کار و کار شعار اول و آخر ماست &#۶۵۵۳۳;

صدا و سیما چراغ امید را روشن نگه دارد / کار ،کار و کار شعار اول و آخر ماست

استاندار مازندران در مراسم تجلیل از دست اندرکاران صدا و سیمای مرکز مازندران گفت :کار ،کار و کار شعار اول و آخر ماست &#۶۵۵۳۳;
صدا و سیما چراغ امید را روشن نگه دارد / کار ،کار و کار شعار اول و آخر ماست

سپهر نیوز