صدای جوان موسیقی در ایران

صدای جوان موسیقی در ایران
آیا صدای جوان موسیقی در ایران ماندگار می شود؟ صدای جوان موسیقی امروز، بخشی از میراث معنوی یا تاریخ احساس و تحولات درونی زندگی مردم را رقم می زند و شایسته است به جای مذبذب و بی هویت ماندن آن، چنین صدایی را با خیر و خوشی به خاتمه رساند و ماندگار نمود.

صدای جوان موسیقی در ایران

آیا صدای جوان موسیقی در ایران ماندگار می شود؟ صدای جوان موسیقی امروز، بخشی از میراث معنوی یا تاریخ احساس و تحولات درونی زندگی مردم را رقم می زند و شایسته است به جای مذبذب و بی هویت ماندن آن، چنین صدایی را با خیر و خوشی به خاتمه رساند و ماندگار نمود.
صدای جوان موسیقی در ایران

wolrd press news