صادقی پس از حضور مأموران مقابل منزلش:بخاطر حساب های قوه قضائیه احضار شدم/تماس تلفنی با مطهری

صادقی پس از حضور مأموران مقابل منزلش:بخاطر حساب های قوه قضائیه احضار شدم/تماس تلفنی با مطهری
سایت روزنامه قانون نوشت: نماینده مردم تهران پس از آنکه مأموران برای دستگیریش شبانه به مقابل منزلش رفتند، گفت: مشخص شد بخاطر حساب‌های قوه قضائیه احضار شدم.

صادقی پس از حضور مأموران مقابل منزلش:بخاطر حساب های قوه قضائیه احضار شدم/تماس تلفنی با مطهری

سایت روزنامه قانون نوشت: نماینده مردم تهران پس از آنکه مأموران برای دستگیریش شبانه به مقابل منزلش رفتند، گفت: مشخص شد بخاطر حساب‌های قوه قضائیه احضار شدم.
صادقی پس از حضور مأموران مقابل منزلش:بخاطر حساب های قوه قضائیه احضار شدم/تماس تلفنی با مطهری