صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق

صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق
باشگاه خبرنگاران نوشت:طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۴۷۰ تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است.

صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق

باشگاه خبرنگاران نوشت:طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۴۷۰ تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است.
صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق